Thuật ngữ IFRS: Close members of the family of a person

dịch tiếng Việt: Thành viên thân thiết trong gia đình của một cá nhân


Close members of the family of a person là gì?

Close members of the family of a person (Thành viên thân thiết trong gia đình của một cá nhân) được định nghĩa là Những thành viên gia đình dự kiến ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi cá nhân đó trong giao dịch của họ với đơn vị và bao gồm:

(a) Vợ/chồng và con hoặc người chung sống như vợ chồng trong gia đình;

(b) Con riêng của vợ/chồng hoặc của người chung sống như vợ chồng;

(c) Người phụ thuộc của bản thân hoặc của vợ/chồng hoặc của người chung sống như vợ chồng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top