IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers

(IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng)

Ban hành: 05/2014

Hiệu lực: 01/2018

Lượt xem: 17


Scroll to Top