Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam? Những điều bạn cần biết

 

Nếu bạn có những thắc mắc như:

  • Bao giờ các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ phải áp dụng IFRS? hay
  • Các doanh nghiệp nào tại Việt Nam sẽ phải áp dụng IFRS?

Bài viết sẽ sau đây sẽ cung cấp câu trả lời cho bạn về những thắc mắc đấy với Lộ trình chi tiết áp dụng IFRS tại Việt Nam do Bộ Tài chính công bố.

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam nằm trong “Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam” do Bộ Tài chính soạn thảo và trình Thủ tướng phê duyệt căn cứ theo Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Lộ trình áp dụng này gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn chuẩn bị: từ năm 2019 đến hết năm 2021
  • Giai đoạn áp dụng tự nguyện: từ năm 2022 đến hết năm 2025
  • Giai đoạn bắt buộc áp dụng: từ sau năm 2025
2019 – 2021

Giai đoạn chuẩn bị

Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết như:
– Công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt;
– Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng IFRS;
– Xây dựng cơ chế tài chính liên quan;
– Đào tạo nguồn nhân lực, quy trình triển khai cho các doanh nghiệp.

2019 – 2021
2022 – 2025

Giai đoạn tự nguyện

BCTC HỢP NHẤT
Một số doanh nghiệp sau có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện được Bộ Tài chính lựa chọn:
– Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế;
– Công ty niêm yết;
– Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;
– Các công ty mẹ khác nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện áp dụng IFRS.

BCTC RIÊNG
– Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện được Bộ Tài chính lựa chọn

2022 – 2025
Sau2025

Giai đoạn bắt buộc

Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế để quy định thời điểm cụ thể bắt buộc áp dụng IFRS cho từng đối tượng cụ thể

Sau2025

Cách thức áp dụng IFRS tại Việt Nam

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy định của IASB tại cùng một thời điểm. Khi IASB có sự sửa đổi, bổ sung các IFRS thì Việt Nam sẽ áp dụng chậm nhất sau 3 năm kể từ thời điểm các sửa đổi, bổ sung  IFRS có hiệu lực.

Doanh nghiệp tự nguyện hoặc bắt buộc áp dụng IFRS lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng không phải lập báo cáo tài chính theo VAS, chỉ phải lập duy nhất một bộ báo cáo tài chính theo IFRS để công bố theo pháp luật Việt Nam.

Phương án áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng IFRS đều thuộc đối tượng áp dụng VAS.

Trước ngày 31/12/2024, Bộ Tài chính sẽ ban hành mới hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam theo hướng phù hợp với IFRS, yêu cầu quản lý, điều hành của Việt Nam và nhu cầu của doanh nghiệp.

Sau đó, Bộ Tài chính sẽ thường xuyên rà soát lại VAS, cập nhật những thay đổi của IFRS để đảm bảo VAS phù hợp ở mức độ cao nhất với thông lệ quốc tế.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:

 

Thảo luận

Scroll to Top