Thuật ngữ IFRS: Depreciation

dịch tiếng Việt: Khấu hao tài sản hữu hình


Depreciation là gì?

Depreciation (Khấu hao tài sản hữu hình) được định nghĩa là Việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của một tài sản hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top