Thuật ngữ IFRS: Development

dịch tiếng Việt: Triển khai


Development là gì?

Development (Triển khai) được định nghĩa là Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu hoặc kiến thức khác vào kế hoạch hoặc thiết kế để sản xuất vật liệu, thiết bị, sản phẩm, quy trình, hệ thống hoặc dịch vụ mới trước khi bắt đầu sản xuất thương mại hoặc sử dụng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top