Thuật ngữ IFRS: Impracticable

dịch tiếng Việt: Không thể thực hiện


Impracticable là gì?

Impracticable (Không thể thực hiện) được định nghĩa là Một yêu cầu mà đơn vị không thể áp dụng sau khi thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để làm điều đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top