Thuật ngữ IFRS: Key management personnel

dịch tiếng Việt: Nhân sự quản lý chủ chốt


Key management personnel là gì?

Key management personnel (Nhân sự quản lý chủ chốt) được định nghĩa là Những người có thẩm quyền và trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động của đơn vị, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm bất kỳ giám đốc nào (dù là giám đốc điều hành hay không điều hành) của đơn vị đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top