Thuật ngữ IFRS: Notes

dịch tiếng Việt: Bản thuyết minh báo cáo tài chính


Notes là gì?

Notes (Bản thuyết minh báo cáo tài chính) được định nghĩa là những thông tin chưa được trình bày và đề cập đến trên Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng (nếu được trình bày), Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bản thuyết minh bao gồm các phần mô tả mang tính tường thuật hoặc những phân tích chi tiết hơn các số liệu đã được thể hiện trong các báo cáo kể trên, cũng như những thông tin về các khoản mục không đủ điều kiện để được ghi nhận trong các báo cáo này.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top