Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 2 (Trình bày Báo cáo tài chính và kế toán các khoản đầu tư)

Tại bài viết Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 1, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số khác biệt chính giữa các Chuẩn mực VAS hiện tại và các Chuẩn mực IFRS liên quan đến Hàng tồn kho, Tài sản cố định hữu hình/vô …

Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS – Phần 2 (Trình bày Báo cáo tài chính và kế toán các khoản đầu tư) Chi tiết »