Thuật ngữ IFRS: Acquiree

dịch tiếng Việt: Bên bị mua


Acquiree là gì?

Acquiree (Bên bị mua) được định nghĩa là Một hoặc nhiều đơn vị mà bên mua có được quyền kiểm soát trong giao dịch hợp nhất kinh doanh.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top