IFRS 3 – Business Combinations

(IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh)

Ban hành: 01/2008

Hiệu lực: 07/2009

Lượt xem: 5.304


Giới thiệu về IFRS 3

IFRS 3 hướng dẫn việc kế toán khi bên mua nắm quyền kiểm soát đối với một hoạt động kinh doanh (thông qua mua bán hoặc sáp nhập). Các hoạt động hợp nhất kinh doanh được kế toán theo "phương pháp mua" (acquisition method), theo đó tài sản và công nợ được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày mua.

Bản sửa đổi của IFRS 3 được phát hành vào tháng 01/2008 và thay thế cho phiên bản IFRS 3 "cũ" được ban hành từ tháng 03/2004.

Tóm tắt IFRS 3

Nội dung đang được cập nhật

Các thuật ngữ sử dụng trong IFRS 3

Toàn văn Chuẩn mực IFRS 3

Không có thông tin

Download các tài liệu liên quan đến IFRS 3

Scroll to Top