Thuật ngữ IFRS: Amortisation

dịch tiếng Việt: Khấu hao tài sản vô hình


Amortisation là gì?

Amortisation (Khấu hao tài sản vô hình) được định nghĩa là Việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của một tài sản vô hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top