Thuật ngữ IFRS: Impairment loss

dịch tiếng Việt: Lỗ do suy giảm giá trị


Impairment loss là gì?

Impairment loss (Lỗ do suy giảm  giá trị) được định nghĩa là Phần chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản lớn hơn giá trị có thể thu hồi.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top