IFRS 9 – Financial Instruments

(IFRS 9 – Công cụ tài chính)

Ban hành: 07/2014

Hiệu lực: 01/2018

Lượt xem: 10.958


Giới thiệu về IFRS 9

IFRS 9 - Công cụ tài chính được ban hành ngày 24/07/2014 để thay thế cho Chuẩn mực IAS 39 - Công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường.

Chuẩn mực này quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhận, đo lường, đánh giá suy giảm giá trị, dừng ghi nhận và kế toán phòng ngừa rủi ro chung. IASB xây dựng nhiều pha của Dự án thay thế cho Chuẩn mực IAS 39 và ban hành các Chuẩn mực sau khi hoàn thành từng pha.

Phiên bản IFRS 9 năm 2014 thay thế cho tất cả các phiên bản trước đó và có hiệu lực cho các kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

IFRS 9 không thay thế các yêu cầu về kế toán phòng ngừa rủi ro theo giá trị hợp lý của danh mục đối với rủi ro lãi suất (thường được gọi là các yêu cầu về "kế toán phòng ngừa rủi ro vĩ mô" - macro hedge accounting) do pha này của Dự án được tách riêng ra khỏi Dự án IFRS 9 và đang trong quá trình thảo luận để ban hành.

Tóm tắt IFRS 9

Nội dung đang được cập nhật

Các thuật ngữ sử dụng trong IFRS 9

Các bài viết liên quan đến IFRS 9

Toàn văn Chuẩn mực IFRS 9

Không có thông tin

Download các tài liệu liên quan đến IFRS 9

Scroll to Top