Thuật ngữ IFRS: Antidilution

dịch tiếng Việt: Chống pha loãng


Antidilution là gì?

Antidilution (Chống pha loãng) được định nghĩa là Sự gia tăng thu nhập hoặc giảm lỗ trên mỗi cổ phiếu với giả định rằng các công cụ chuyển đổi được chuyển đổi, quyền chọn hoặc chứng quyền được thực hiện hoặc cổ phiếu phổ thông được phát hành khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top