Thuật ngữ IFRS: Customer

dịch tiếng Việt: Khách hàng


Customer là gì?

Customer (Khách hàng) được định nghĩa là Bên đã ký kết hợp đồng với đơn vị để được nhận hàng hóa hoặc dịch vụ,  một sản phẩm từ hoạt động bình thường, và phải thanh toán cho đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top