Thuật ngữ IFRS: Transaction price (for a contract with a customer)

dịch tiếng Việt: Giá giao dịch (cho hợp đồng với khách hàng)


Transaction price (for a contract with a customer) là gì?

Transaction price (for a contract with a customer) (Giá giao dịch (cho hợp đồng với khách hàng) được định nghĩa là Giá trị mà đơn vị dự kiến nhận được để chuyển giao hàng hóa, dịch vụ đã cam kết cho khách hàng, không bao gồm các khoản thu hộ cho bên thứ ba.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top