Thuật ngữ IFRS: Derivative

dịch tiếng Việt: Công cụ phái sinh


Derivative là gì?

Derivative (Công cụ phái sinh) được định nghĩa là Một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khác thuộc phạm vi của IFRS 9 có cả ba đặc điểm sau đây:

(a) Giá trị biến động tương ứng với các thay đổi của một dạng lãi suất, của giá công cụ tài chính, của giá hàng hóa, của tỷ giá hối đoái, của chỉ số giá hoặc tỷ lệ, của mức xếp hạng tín nhiệm hoặc chỉ số tín nhiệm, hoặc một biến số cụ thể khác, trong trường hợp biến số là một biến phi tài chính thì biến số này không xác định cụ thể cho một bên tham gia hợp đồng nào (đôi khi được gọi là “chỉ số cơ sở”).

(b) Không yêu cầu giá trị đầu tư thuần ban đầu hoặc yêu cầu giá trị đầu tư thuần ban đầu nhỏ hơn mức cần thiết đối với các loại hợp đồng khác được dự kiến sẽ có phản ứng tương tự với những thay đổi của các yếu tố thị trường.

(c) Được thanh toán vào một thời điểm trong tương lai.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top