Thuật ngữ IFRS: Dilution

dịch tiếng Việt: Pha loãng / Suy giảm


Dilution là gì?

Dilution (Pha loãng/ Suy giảm) được định nghĩa là Giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc gia tăng lỗ trên mỗi cổ phiếu do giả định rằng các công cụ chuyển đổi được chuyển đổi, các tùy chọn hoặc chứng quyền được thực hiện hoặc cổ phiếu phổ thông được phát hành khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top