Thuật ngữ IFRS: Dividends

dịch tiếng Việt: Cổ tức


Dividends là gì?

Dividends (Cổ tức) được định nghĩa là Việc phân phối lợi nhuận cho các bên nắm giữ các công cụ vốn tương ứng với việc tỷ lệ nắm giữ của họ trong một giao dịch cụ thể.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top