Thuật ngữ IFRS: Firm commitment

dịch tiếng Việt: Cam kết chắc chắn


Firm commitment là gì?

Firm commitment (Cam kết chắc chắn) được định nghĩa là Một thỏa thuận ràng buộc để trao đổi một lượng xác định các nguồn lực ở một mức giá xác định vào một thời điểm xác định trong tương lai.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top