Thuật ngữ IFRS: Harvest

dịch tiếng Việt: Thu hoạch


Harvest là gì?

Harvest (Thu hoạch) được định nghĩa là Sự tách rời sản phẩm từ một tài sản sinh học hoặc sự chấm dứt của một quá trình sống của tài sản sinh học.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top