IAS 41 – Agriculture

(IAS 41 – Nông nghiệp)

Ban hành: 12/2000

Hiệu lực: 01/2003

Lượt xem: 3.640


Giới thiệu về IAS 41

IAS 41 Nông nghiệp hướng dẫn kế toán đối với hoạt động nông nghiệp - chuyển đổi tài sản sinh học (thực vật và động vật sống) thành sản phẩm nông nghiệp (sản phẩm thu hoạch của tài sản sinh học của doanh nghiệp). Chuẩn mực yêu cầu tài sản sinh học phải được đo lường với giá trị hợp lý trừ chi phí để bán.

IAS 41 ban đầu được ban hành vào tháng 12 năm 2000 và lần đầu tiên được áp dụng cho các giai đoạn hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2003.

Thuật ngữBản tiếng ViệtBản tiếng AnhDownloadBài viết

Các thuật ngữ sử dụng trong IAS 41


Bản dịch tiếng Việt của Chuẩn mực IAS 41


Bản tiếng Anh của Chuẩn mực IAS 41


Download các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực IAS 41


Không có thông tin

Các bài viết liên quan đến Chuẩn mực IAS 41


Tóm tắt Chuẩn mực IAS 41

Quy định chung

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán và thuyết minh cho các hoạt động nông nghiệp.

Phạm vi

Chuẩn mực này áp dụng đối với các hoạt động liên quan đến nông nghiệp bao gồm: tài sản sinh học, ngoại trừ cây cho sản phẩm; các hoạt động nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch; và Trợ cấp của Chính phủ tại đoạn 34 và 35.

Thuật ngữ

[IAS 41.5]

Tài sản sinh học : gồm vật nuôi đang sống và cây trồng.

Cây cho sản phẩm là cây trồng thỏa mãn:

 • được sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm nông nghiệp;
 • dự kiến cho ra nhiều sản phẩm hơn 1 kỳ; và
 • ít có khả năng được bán dưới dạng sản phẩm nông nghiệp, trừ khi là bán thanh lý các phần bị cắt bỏ.

Sản phẩm nông nghiệp : là sản phẩm thu hoạch được của tài sản sinh học của doanh nghiệp.

Giá để bán : là chi phí gia tăng liên quan trực tiếp đến việc thanh lý tài sản, không bao gồm chi phí tài chính và thuế thu nhập.

Ghi nhận ban đầu

Doanh nghiệp sẽ ghi nhận một tài sản sinh học hoặc một sản phẩm nông nghiệp khi và chỉ khi: Doanh nghiệp kiểm soát tài sản đó như là kết quả từ các sự kiện trong quá khứ; Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến tài sản và Giá trị hợp lý hoặc giá của tài sản có thể xác định một cách đáng tin cậy. [IAS 41.10]

Đo lường

Tài sản sinh học được xác định giá trị tại lần đầu ghi nhận và tại thời kiểm kết thúc kỳ kế toán bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán, trừ một số trường hợp khi giá trị hợp lý không thể được xác định một cách đáng tin cậy. [IAS 41.12]

Lãi và lỗ do thay đổi của giá trị hợp lý trừ chi phí bán của tài sản sinh học giữa thời điểm ghi nhận ban đầu với kỳ kế toán sau cần được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.[IAS 41.26]

Lãi hoặc lỗ phát sinh khi ghi nhận ban đầu của sản phẩm nông nghiệp được xác định bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. [IAS 41.28]

Tất cả các chi phí liên quan đến tài sản sinh học được đo lường theo giá trị hợp lý được ghi nhận là chi phí khi phát sinh, ngoài chi phí để mua tài sản sinh học.

Giá trị hợp lý của tài sản sinh học được giả định là có thể được đánh giá một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, giả định đó có thể bị bác bỏ khi ghi nhận giá trị ban đầu đối với một tài sản sinh học không có sẵn giá trên thị trường và các phép đo lường giá trị hợp lý thay thế được xác định là không đáng tin cậy. Trong trường hợp như vậy, tài sản sinh học đó sẽ được đo bằng giá trị của nó trừ đi khấu hao lũy kế và bất kỳ tổn thất suy giảm lũy kế nào. Khi giá trị hợp lý của một tài sản sinh học như vậy trở nên đáng tin cậy, một doanh nghiệp sẽ đo lường bằng cách lấy giá trị hợp lý trừ chi phí bán. Khi một tài sản sinh học dài hạn đáp ứng các tiêu chí để phân loại là nắm giữ để bán (hoặc được bao gồm trong một nhóm xử lý được phân loại là nắm giữ để bán) theo IFRS 5 Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt, giá trị hợp lý được giả định là có thể được xác định một cách đáng tin cậy. [IAS 41.30]

Hướng dẫn xác định giá trị hợp lý có sẵn trong IFRS 13 Đo lường giá trị hợp lý. IFRS 13 cũng yêu cầu trình bày về các phép đo giá trị hợp lý.

Các vấn đề khác

Sự thay đổi giá trị hợp lý của tài sản sinh học là một phần thay đổi vật lý (tăng trưởng, v.v.) và thay đổi đơn giá một phần. Trình bày riêng biệt của hai thành phần được khuyến khích, không bắt buộc. [IAS 41.51]

Sản phẩm nông nghiệp được thu hoạch từ tài sản sinh học của Doanh nghiệp cần được đánh giá dựa trên giá trị hợp lý trừ chi phí bán tại thời điểm thu hoạch. Việc đo lường như vậy là giá gốc tại ngày áp dụng IAS 2 Hàng tồn kho hoặc Chuẩn mực thích hợp khác. [IAS 41.13]

Đất nông nghiệp được hạch toán theo Tài sản, Nhà máy và Thiết bị của IAS 16. Tuy nhiên, tài sản sinh học (không phải là cây cho sản phẩm) được gắn liền với đất được đo bằng tài sản sinh học tách biệt với đất. Trong một số trường hợp, việc xác định giá trị hợp lý ít chi phí bán tài sản sinh học có thể dựa trên giá trị hợp lý của tài sản kết hợp (đất đai, cải thiện và tài sản sinh học). [IAS 41.25]

Tài sản vô hình liên quan đến hoạt động nông nghiệp (ví dụ: hạn ngạch sữa) được hạch toán theo IAS 38 Tài sản vô hình.

Trợ cấp của Chính phủ

Một khoản trợ cấp vô điều kiện của Chính phủ liên quan đến một tài sản sinh học được tính theo giá trị hợp lý trừ chi phí bán sẽ được ghi nhận vào lãi hoặc lỗ khi và chỉ khi, khoản trợ cấp của Chính phủ trở thành khoản phải thu.[IAS 41.34]

Nếu một khoản trợ cấp của Chính phủ liên quan đến một tài sản sinh học được đo bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán theo điều kiện, kể cả khi khoản trợ cấp của Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp không tham gia vào hoạt động nông nghiệp cụ thể, doanh nghiệp sẽ ghi nhận khoản trợ cấp của Chính phủ vào lãi hoặc lỗ khi và chỉ khi đáp ứng được, các điều kiện đi kèm với khoản trợ cấp của Chính phủ.[IAS 41.35]

Trình bày

Các yêu cầu về trình bày của IAS 41 bao gồm:

 • tổng hợp lãi hoặc lỗ từ việc ghi nhận ban đầu tài sản sinh học và nông sản và thay đổi giá trị hợp lý ít chi phí để bán trong kỳ [IAS 41.40]
 • mô tả về từng nhóm tài sản sinh học của một đơn vị [IAS 41.41]
 • mô tả bản chất của các hoạt động của từng nhóm tài sản sinh học và các ước tính phi tài chính về số lượng sản lượng vật chất trong kỳ và đầu ra sản phẩm cuối cùng trong kỳ kế toán. [IAS 41.46]
 • thông tin về tài sản sinh học bị hạn chế quyền sở hữu hoặc được cam kết bảo đảm [IAS 41.49]
 • cam kết phát triển hoặc mua lại tài sản sinh học [IAS 41.49]
 • chiến lược quản lý rủi ro tài chính [IAS 41.49]
 • đối chiếu các thay đổi giá trị ghi sổ tài sản sinh học, cho thấy những thay đổi riêng biệt về giá trị, mua, bán, thu hoạch, hợp nhất kinh doanh và chênh lệch tỷ giá hối đoái[1] [IAS 41.50]

Trình bày mô tả định lượng của từng nhóm tài sản sinh học, phân biệt giữa tài sản sinh học tiêu dùng và tài sản là cây cho sản phẩm hoặc giữa tài sản trưởng thành và trong quá trình phát triển, được khuyến khích nhưng không bắt buộc. [IAS 41.43]

Giá trị hợp lý không thể đo lường được một cách đáng tin cậy, các trình bày bổ sung các thông tin bao gồm: [IAS 41.54]

 • miêu tả tài sản sinh học;
 • giải thích tại sao giá trị hợp lý không thể đo lường được một cách đáng tin cậy;
 • nếu có thể, các ước tính đã sử dụng nhưng không đưa ra được ước tính chính xác;
 • về phương pháp khấu hao;
 • thời gian hữu dụng hoặc tỷ lệ khấu hao đã sử dụng; và
 • Tổng giá trị ghi sổ và giá trị hao mòn lũy kế (bao gồm tổn thất tài sản lũy kế) đầu kỳ và cuối kỳ.

Nếu giá trị hợp lý của các tài sản sinh học được đo lường trước đó theo giá gốc trở nên có thể xác định được, thì cần phải trình bày bổ sung một số thông tin. [IAS 41.56]

Trình bày liên quan đến các khoản tài trợ của chính phủ bao gồm bản chất và mức độ của các khoản tài trợ, các điều kiện chưa thỏa mãn và mức giảm đáng kể dự kiến về mức tài trợ. [IAS 41.57]

 1. Công bố thông tin riêng biệt và/hoặc bổ sung được yêu cầu khi tài sản sinh học được đo lường với nguyên giá trừ khấu hao lũy kế [IAS 41.55]

Scroll to Top