Thuật ngữ IFRS: Measurement

dịch tiếng Việt: Xác định giá trị


Measurement là gì?

Measurement (Xác định giá trị) được định nghĩa là Quá trình xác định số tiền mà tại đó các yếu tố của báo cáo tài chính sẽ được ghi nhận và thể hiện trong báo cáo tình hình  tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top