Thuật ngữ IFRS: Past due

dịch tiếng Việt: Quá hạn


Past due là gì?

Past due (Quá hạn) được định nghĩa là Một tài sản tài chính quá hạn nếu đối tác không thể thanh toán khi đến hạn theo hợp đồng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top