Thuật ngữ IFRS: Policyholder

dịch tiếng Việt: Chủ hợp đồng bảo hiểm


Policyholder là gì?

Policyholder (Chủ hợp đồng bảo hiểm) được định nghĩa là Bên có quyền nhận bồi thường từ một hợp đồng bảo hiểm nếu sự kiện được bảo hiểm xảy ra.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top