Thuật ngữ IFRS: Power

dịch tiếng Việt: Quyền


Power là gì?

Power (Quyền) được định nghĩa là Các quyền hiện hữu cung cấp khả năng hiện tại để điều hành các hoạt động có liên quan.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top