Thuật ngữ IFRS: Provision

dịch tiếng Việt: Dự phòng phải trả


Provision là gì?

Provision (Dự phòng phải trả) được định nghĩa là khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top