Thuật ngữ IFRS: Restructuring

dịch tiếng Việt: Tái cấu trúc


Restructuring là gì?

Restructuring (Tái cấu trúc) được định nghĩa là một chương trình, do ban lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch và kiểm soát, dẫn đến sự thay đổi trọng yếu về:

(a) quy mô hoạt động của đơn vị; hoặc

(b) cách thức hoạt động của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top