Thuật ngữ IFRS: Retrospective application

dịch tiếng Việt: Áp dụng hồi tố


Retrospective application là gì?

Retrospective application (Áp dụng hồi tố) được định nghĩa là việc áp dụng một chính sách kế toán mới đối với các giao dịch, sự kiện và điều kiện như thể đơn vị vẫn luôn áp dụng các chính sách kế toán đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top