Thuật ngữ IFRS: Prospective application

dịch tiếng Việt: Áp dụng phi hồi tố


Prospective application là gì?

Prospective application (Áp dụng phi hồi tố) đối với thay đổi chính sách kế toán và ghi nhận ảnh hưởng của thay đổi ước tính kế toán trong các trường hợp:

(a) áp dụng chính sách kế toán mới với các giao dịch, sự kiện và điều kiện phát sinh sau ngày chính sách thay đổi; và

(b) ghi nhận ảnh hưởng của thay đổi ước tính kế toán trong kỳ hiện tại và tương lai bởi thay đổi đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top