Thuật ngữ IFRS: Subsidiary

dịch tiếng Việt: Công ty con


Subsidiary là gì?

Subsidiary (Công ty con) được định nghĩa là Đơn vị bị kiểm soát bởi một đơn vị khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top