Thuật ngữ IFRS: Accounting policies

dịch tiếng Việt: Chính sách kế toán


Accounting policies là gì?

Accounting policies (Chính sách kế toán) được định nghĩa là Các nguyên tắc, cơ sở, quy ước, quy tắc và thông lệ cụ thể được áp dụng bởi đơn vị trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top