Thuật ngữ IFRS: Acquirer

dịch tiếng Việt: Bên mua


Acquirer là gì?

Acquirer (Bên mua) được định nghĩa là Đơn vị có được quyền kiểm soát đối với bên bị mua.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top