Thuật ngữ IFRS: Business combination

dịch tiếng Việt: Hợp nhất kinh doanh


Business combination là gì?

Business combination (Hợp nhất kinh doanh) được định nghĩa là Một giao dịch hoặc sự kiện trong đó bên mua có được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh. Việc "hợp nhất doanh nghiệp" cũng được coi là hợp nhất kinh doanh trong phạm vi của IFRS 3.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top