Thuật ngữ IFRS: Business

dịch tiếng Việt: Kinh doanh


Business là gì?

Business (Kinh doanh) được định nghĩa là Một tập hợp các hoạt động và tài sản có khả năng được tiến hành và quản lý cho mục đích mang lại lợi nhuận dưới dạng cổ tức, giảm chi phí hoặc các lợi ích kinh tế khác trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu, thành viên hoặc người tham gia khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top