Thuật ngữ IFRS: Control of an investee

dịch tiếng Việt: Quyền kiểm soát với bên được đầu tư


Control of an investee là gì?

Control of an investee (Quyền kiểm soát với bên được đầu tư) được định nghĩa là Nhà đầu tư kiểm soát bên được đầu tư khi chịu rủi ro hoặc được hưởng lợi ích khả biến từ việc tham gia vào bên được đầu tư và có khả năng tác động đến các khoản lợi ích thu được thông qua quyền chi phối đối với bên được đầu tư.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top