Thuật ngữ IFRS: Joint control

dịch tiếng Việt: Chung quyền kiểm soát


Joint control là gì?

Joint control (Chung quyền kiểm soát) được định nghĩa là Thỏa thuận bằng hợp đồng chia sẻ quyền kiểm soát, tồn tại khi các quyết định về những hoạt động liên quan đòi hỏi sự đồng thuận của các bên chia sẻ quyền kiểm soát.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top