Thuật ngữ IFRS: Depreciable amount

dịch tiếng Việt: Giá trị phải khấu hao


Depreciable amount là gì?

Depreciable amount (Giá trị phải khấu hao) được định nghĩa là Nguyên giá của tài sản hoặc giá trị khác thay thế cho nguyên giá (trên báo cáo tài chính) trừ (-) đi giá trị thanh lý có thể thu hồi.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top