Thuật ngữ IFRS: Gross carrying amount of a financial asset

dịch tiếng Việt: Giá trị ghi sổ gộp của tài sản tài chính


Gross carrying amount of a financial asset là gì?

Gross carrying amount of a financial asset (Giá trị ghi sổ gộp của tài sản tài chính) được định nghĩa là Giá trị được phân bổ của tài sản tài chính, trước khi điều chỉnh các khoản dự phòng tổn thất.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top