Thuật ngữ IFRS: Economic life

dịch tiếng Việt: Thời gian sử dụng kinh tế (tuổi thọ kinh tế)


Economic life là gì?

Economic life (Thời gian sử dụng kinh tế (tuổi thọ kinh tế)) được định nghĩa Là khoảng thời gian mà tài sản được ước tính sử dụng để đem lại lợi ích kinh tế bởi một hoặc nhiều người sử dụng tài sản; hoặc là số lượng sản phẩm hay đơn vị tương đương có thể thu được từ tài sản do một hoặc nhiều người sử dụng tài sản.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top