Thuật ngữ IFRS: First-time adopter

dịch tiếng Việt: Đơn vị lần đầu áp dụng


First-time adopter là gì?

First-time adopter (Đơn vị lần đầu áp dụng) được định nghĩa là Đơn vị lần đầu lập báo cáo tài chính theo IFRS.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top