Thuật ngữ IFRS: Fixed payments

dịch tiếng Việt: Khoản thanh toán cố định


Fixed payments là gì?

Fixed payments (Khoản thanh toán cố định) được định nghĩa là Khoản thanh toán bởi bên thuê cho bên cho thuê đối với quyền sử dụng tài sản cơ sở trong kỳ hạn thuê, không bao gồm các khoản thanh toán tiền thuê khả biến.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top