Thuật ngữ IFRS: Optional lease payments

dịch tiếng Việt: Khoản thanh toán quyền chọn thuê tài sản


Optional lease payments là gì?

Optional lease payments (Khoản thanh toán quyền chọn thuê tài sản) được định nghĩa là Các khoản thanh toán bên thuê trả cho bên cho thuê để đổi lấy quyền sử dụng tài sản cơ sở trong suốt thời hạn của quyền chọn gia hạn hay quyền chọn chấm dứt một hợp đồng thuê mà không bao gồm trong thời hạn thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top