Thuật ngữ IFRS: Forgivable loans

dịch tiếng Việt: Khoản cho vay có thể miễn trả


Forgivable loans là gì?

Forgivable loans (Khoản cho vay có thể miễn trả) được định nghĩa là Các khoản cho vay mà bên cho vay không đòi nợ theo các điều kiện xác định.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top