IAS 20 – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

(IAS 20 – Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của Chính phủ)

Ban hành: 04/1983

Hiệu lực: 01/1984

Lượt xem: 1.811


Giới thiệu về IAS 20

IAS 20 - Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của Chính phủ hướng dẫn cách hạch toán các khoản hỗ trợ của Chính phủ và các khoản tài trợ khác. Các khoản tài trợ của Chính phủ được ghi nhận là lãi/lỗ trên cơ sở có hệ thống trong suốt giai đoạn đơn vị ghi nhận chi phí cho các khoản phí liên quan được bù đắp bởi khoản tài trợ của Chính phủ, trong trường hợp các khoản tài trợ liên quan đến tài sản phải ghi nhận như một khoản thu nhập hoãn lại hoặc khấu trừ dần vào giá trị còn lại của tài sản.

IAS 20 được ban hành vào tháng 4 năm 1983 và được áp dụng cho các Báo cáo tài chính có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/1984.

Thuật ngữBản tiếng ViệtBản tiếng AnhDownloadBài viết

Các thuật ngữ sử dụng trong IAS 20


Bản tiếng Anh của Chuẩn mực IAS 20


Download các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực IAS 20


Không có thông tin

Các bài viết liên quan đến Chuẩn mực IAS 20


Tóm tắt Chuẩn mực IAS 20

Phạm vi

Chuẩn mực này được áp dụng trong kế toán, và trong công bố (thông tin) về, các khoản trợ cấp của Chính phủ và trong công bố (thông tin) về các hình thức khác dưới dạng các khoản hỗ trợ của chính phủ. [IAS 20.1]

Trợ giúp của Chính phủ (được cấp) cho một đơn vị dưới hình thức các lợi ích sẵn sàng sử dụng để xác định lợi nhuận chịu thuế hoặc lỗ tính thuế, hoặc các lợi ích được sử dụng để giới hạn cơ sở tính thuế thu nhập phải trả. Các ví dụ của các lợi ích này là miễn thuế thu nhập, giảm thuế thu nhập cho các khoản đầu tư vào tài sản, cho phép khấu hao nhanh và giảm tỷ suất thuế thu nhập. [IAS 20.2]

Lợi ích của một khoản cho vay của chính phủ với tỷ lệ lãi suất dưới tỷ lệ lãi suất thị trường được ứng xử như một khoản trợ cấp của chính phủ. [IAS 20.10A]

Kế toán khoản trợ cấp Chính phủ

Các khoản trợ cấp của chính phủ, bao gồm các khoản trợ cấp phi tiền tệ theo giá trị hợp lý, sẽ không được ghi nhận cho tới khi có sự đảm bảo hợp lý là (a) đơn vị sẽ tuân thủ các điều kiện gắn liền với các khoản trợ cấp đó; và (b) các khoản trợ cấp sẽ nhận được. [IAS 20.7]

Trợ cấp của chính phủ sẽ được ghi nhận vào báo cáo lãi/lỗ một cách có hệ thống trong thời kỳ mà đơn vị ghi nhận các khoản chi phí như là các phí tổn mà khoản trợ cấp sẽ được dùng để bù đắp. [IAS 20.12]

Một khoản trợ cấp của chính phủ có thể dưới dạng chuyển giao một tài sản phi tiền tệ, ví dụ giá trị quyền sử dụng đất hoặc các nguồn lực khác, cho việc sử dụng của đơn vị. Trong các trường hợp đó, thông thường sẽ đánh giá giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ và kế toán đồng thời cho khoản trợ cấp và tài sản theo giá trị hợp lý. Trong trường hợp khác, cả tài sản và khoản trợ cấp sẽ được ghi nhận theo giá trị danh nghĩa. [IAS 20.23]

Hỗ trợ của chính phủ cho đơn vị thõa mãn các điều kiện của các khoản trợ cấp của chính phủ tại Chuẩn mực 20 (IAS 20), ngay cả khi không có các điều kiện cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị hơn là việc yêu cầu hoạt động tại các khu vực nhất định hoặc trong các lĩnh vực cụ thể. Các khoản trợ cấp đó vì thế sẽ không được ghi tăng trực tiếp cho lợi ích của cổ đông. [SIC-10]

Một khoản trợ cấp của chính phủ sẽ trở thành khoản phải thu khi mà việc bù đắp cho khoản chi phí hoặc lỗ đã thực sự phát sinh hoặc cho mục đích cung cấp trợ giúp tài chính tức thì cho đơn vị không liên quan đến các chi phí trong tương lai thì khoản trợ cấp đó sẽ được ghi nhận vào báo cáo lãi/lỗ của kỳ mà nó trở thành khoản phải thu. [IAS 20.20]

Các khoản trợ cấp của chính phủ liên quan tới tài sản, bao gồm cả các khoản trợ cấp phi tiền tệ theo giá trị hợp lý, sẽ được trình bày trên báo cáo tình trạng tài chính hoặc bằng một trong hai cách sau: [IAS 20.24]

  • phản ánh khoản trợ cấp như là khoản thu nhập hoãn lại hoặc
  • bằng cách giảm trừ khoản trợ cấp để phản ánh theo giá trị còn lại của tài sản.

Các khoản trợ cấp liên quan tới thu nhập được trình bày như một phần của báo cáo lãi/lỗ, một cách riêng biệt hoặc dưới một tiêu đề chung chẳng hạn ‘Thu nhập khác’; hoặc cách khác là chúng được khấu trừ trong báo cáo về các chi phí liên quan. [IAS 20.29]

Một khoản trợ cấp của chính phủ trở thành khoản phải trả sẽ được kế toán như một sự thay đổi trong ước tính kế toán (xem Chuẩn mực 8 (IAS 8) Chính sách kế toán, các thay đổi trong ước tính kế toán và các sai sót). Việc hoàn trả một khoản trợ cấp liên quan tới thu nhập sẽ được áp dụng đầu tiên là liên quan tới bất kỳ khoản tín dụng hoãn lại không phân bổ nào được ghi nhận theo tiêu chuẩn của khoản trợ cấp đó. Trong một chừng mực nhất định khoản hoàn trả có thể lớn hơn khoản tín dụng hoãn lại đó, hoặc khi không tồn tại khoản tín dụng hoãn lại, khoản hoàn trả sẽ được ghi nhận ngay vào báo cáo lãi/lỗ. Hoàn trả một khoản trợ cấp liên quan đến tài sản sẽ được ghi nhận bởi sự tăng lên của giá trị còn lại của tài sản hoặc ghi giảm thu nhập hoãn lại bằng với số hoàn trả. Khoản khấu hao bổ sung cộng dồn mà nó có thể được ghi nhận vào báo cáo lãi/lỗ tại ngày không có khoản trợ cấp sẽ được ghi nhận ngay vào báo cáo lãi/lỗ. [IAS 20.32]

Công bố thông tin

Các vấn đề dưới đây sẽ được công bố: [IAS 20.39]

  • (a) chính sách kế toán áp dụng cho kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ, bao gồm các phương pháp áp dung cho trình bày báo cáo tài chính;
  • (b) bản chất và phạm vi của các khoản trợ cấp của chính phủ đã được ghi nhận trên báo cáo tài chính và một công bố về các hình thức khác của khoản hỗ trợ của chính phủ mà đơn vị có lợi ích trực tiếp; và
  • (c) các điều kiện chưa thỏa mãn hiện và các điều kiện khác gắn liền với hỗ trợ của chính phủ mà chưa được ghi nhận.

Hỗ trợ của chính phủ

Ngoài định nghĩa về các khoản trợ cấp của chính phủ ở đoạn 3 là các hình thức nhất định của khoản hỗ trợ của chính phủ mà các khoản này không thể xác định được giá trị một cách phù hợp và những giao dịch với chính phủ mà không thể phân biệt được với các giao dịch kinh doanh bình thường của đơn vị. [IAS 20.34] Công bố quỹ phúc lợi được yêu cầu. [IAS 20.39(b)]

 

Scroll to Top