Thuật ngữ IFRS: Loans payable

dịch tiếng Việt: Các khoản vay phải trả


Loans payable là gì?

Loans payable (Các khoản vay phải trả) được định nghĩa là Nợ phải trả tài chính không phải là các khoản phải trả thương mại ngắn hạn theo các điều khoản tín dụng thông thường.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top