Thuật ngữ IFRS: Insured event

dịch tiếng Việt: Sự kiện được bảo hiểm


Insured event là gì?

Insured event (Sự kiện được bảo hiểm) được định nghĩa là một sự kiện không chắc chắn trong tương lai có rủi ro bảo hiểm và nằm trong phạm vi của hợp đồng bảo hiểm.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top