Thuật ngữ IFRS: Obligating event

dịch tiếng Việt: Sự kiện có tính chất bắt buộc


Obligating event là gì?

Obligating event (Sự kiện có tính chất bắt buộc) được định nghĩa là sự kiện làm nảy sinh một nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ ngầm định làm cho đơn vị không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện nghĩa vụ đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top