Thuật ngữ IFRS: Lessee

dịch tiếng Việt: Bên thuê


Lessee là gì?

Lessee (Bên thuê) được định nghĩa là Đơn vị có quyền sử dụng tài sản cơ sở trong một khoảng thời gian và phải trả tiền thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top